Autorijschool de Heer in het Verkeer

Autorijschool de Heer in het Verkeer, gevestigd aan Molengang 220, 1761BW, Anna Paulowna, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.deheerinhetverkeer.nl
Molengang 220,
1761BW,
Anna Paulowna
+31(0)6 444 52 017

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Autorijschool de Heer in het Verkeer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer
  • leerling/kandidaat nummer
  • geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens:

  • Gegevens omtrent gezonheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Autorijschool de Heer in het Verkeer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je als leerling bij Autorijschool de Heer in het Verkeer in te kunnen schrijven.
  • Te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
  • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website/Facebook/LinkedIn-pagina. Autorijschool de Heer in het Verkeer plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Autorijschool de Heer in het Verkeer een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook/LinkedIn-pagina ter promotie.
  • Autorijschool de Heer in het Verkeer kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om – voor het plaatsvinden van de eerste rijles – een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Eigen verklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor autorijschool de Heer in het Verkeer deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Autorijschool de Heer in het Verkeerzal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het
verbreken van de samenwerkingsovereenkomst (m.a.w. het behalen van het rijbewijs) zullen persoonsgegevens op verzoek worden verwijderd tenzij wetgeving het bewaren ervan verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Autorijschool de Heer in het Verkeer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Autorijschool de Heer in het Verkeer gebruikt geen cookies, trackers of vergelijkbare technieken. Webstatistieken worden bijgehouden zonder gebruik te maken van van loctie of ip-adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool de Heer in het Verkeer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deheerinhetverkeer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Autorijschool de Heer in het Verkeer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Autorijschool de Heer in het Verkeer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de instructeur via 0644452017 of via info@deheerinhetverkeer.nl