Algemene Voorwaarden

Autorijschool de Heer in het Verkeer

Adres: Molengang 220 1761BW Anna Paulowna
Telefoon : 0(31)6 44 45 20 17
Email: info@deheerinhetverkeer.nl
CBR nr: 8096A7
ING: NL40INGB0007245491
BTW nr: NL001509712837
KVK: 37073586

ALGEMENE VOORWAARDEN

Autorijschool de Heer in het Verkeer dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een gekwalificeerde rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
De instructeur is in het bezit van een geldig instructeurcertificaat.

1.2 Een rijles duurt standaard 60 minuten en wordt volledig benut door de leerling.
Het is niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.

Een voorbeeld: Boodschappen doen, koffiepauze houden of lange (telefoon)gesprekke voeren.

Uitzondering: Een flesje drinken halen bij de tankstation of naar toilet valt hier expliciet buiten de rijles.


1.3 De leerling rijdt zoveel mogelijk in dezelfde auto en legt in principe ook het praktijkexamen in die auto af.
In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 Het praktijkexamen wordt door de rijschool aangevraagd uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het examen kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het examen aan de rijschool heeft voldaan.

1.5 De rijschool heeft alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van verhindering van de instructeur of door weer- en/of verkeersomstandigheden dan wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

1.7 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

1.8 De lesauto is schoon, netjes en goed onderhouden. In de auto wordt niet gerookt.

1.9 De instructeur heeft schone handen en zit fris naast de kandidaat.

Uitzondering: Wanneer een kandidaat slordig is in het rijden kan dat lijden tot extra transpireren van de instructeur.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om lessen te volgen moet de leerling tenminste 16,5 jaar zijn.
Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
De leerling is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen. Tijdens de opleiding wordt volgens een bepaalde lesopbouw en lesmethode gewerkt die de kans op slagen redelijk verhogen. De leerling dient zich hieraan te houden.

2.2 De leerling dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, zal de Autorijschool de volledige lesprijs in rekening brengen.

2.3 Bij te laat verschijnen van de leerling wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de leerling te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.

2.4 Bij een eventuele verhindering zal de leerling dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.

2.5 Een rijles die minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.
Bij afmelden tot 2 uur voor aanvang van de les wordt 50% van de les in rekening gebracht. Bij later afmelden of afwezig word een volledig lesuur (100%) bij de leerling in rekening gebracht indien er geen dringende reden is.

Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.

Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte of zaken die je van te voren vergeet aan te geven, zoals opname, vakantie of dergelijke.

2.6 Voor de aanvraag van examens dient de leerling de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl

2.7 Voor begin van de rijopleiding verstrekt de leerling alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand en medicijn, alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid. Ook dient de leerling melding te maken aan de rijschool indien er sprake is van ontzegging van de rijbevoegdheid.

2.8 Indien de leerling iets verzwijgt uit wat in 2.7 vermeldt staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.9 De leerling draagt zorg dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1 Betalingen dienen uitsluitend door middel van overboeking naar de opgegeven bankrekening plaats te vinden, via de leerling app kan middels iDeaal betaald worden. Of in overleg contant bij de instructeur na iedere losse les, dit geldt niet voor pakket lessen.

3.2 De leerling ontvangt altijd een factuur van de rijschool met daarop vermeld het te betalen bedrag. Indien deze factuur niet binnen 14 dagen voldaan wordt, dan is de leerling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.3 Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incasso kosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

3.4 Als een leerling een lespakket hebt aangeschaft en hij/zij behaalt het rijbewijs terwijl het lespakket niet volledig benut is, dan heeft de leerling recht op restitutie van de niet gebruikte lessen. Deze terugboeking wordt binnen 14 dagen na het behalen van het rijbewijs naar het bij de rijschool bekende bankrekening nummer gedaan.

3.5 Bij niet tijdige betaling door de leerling heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten en te ontbinden, onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest. De leerling kan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl betaling van reeds uitgevoerde opdrachten integraal is verschuldigd.

Met betrekking tot (de aanvraag van) het praktijkexamen, herexamen en tussentijdse toets gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 4

4.1 Een examen wordt na overleg met de leerling pas bij een positief advies van de instructeur aangevraagd. De leerling dient de kosten voor de eigen verklaring tijdig zelf te voldoen.

4.2 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, zijn de kosten voor de Leerling en komt het examen te vervallen, en moet de leerling de kosten voor een nieuwe aanvraag voldoen.

4.3 Mocht het examen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van 1 rijles te berekenen.

4.4 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de leerling kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.


Met betrekking tot het aangaan en beëindigen van lesovereenkomsten gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 5

5.1 De leerling kan ervoor kiezen om een van tevoren samengesteld lespakket te kiezen of losse lessen af te nemen. De rijschool geeft – indien wenselijk – een passend advies. In beide gevallen wordt een lesovereenkomst getekend.

5.2 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht of losse lessen heeft afgenomen en aan het einde van de overeenkomst – naar oordeel van de instructeur – nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra losse lessen te volgen totdat hij/zij klaar is voor het examen. Over de extra lessen wordt geen nieuwe overeenkomst gesloten. De leerling blijft wel verplicht tot betaling van de af te nemen losse lessen.

5.3 Als de overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, kan de leerling deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.

5.4 De rijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de leerling van de (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.

5.5 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van een overeenkomst te doen ontbinden als:

De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.7)

De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Vrijwaring:

ARTIKEL 6

6.1 De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen, tenzij:
a) de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding of verkeersovertreding plaatsvindt.
b) de leerling tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden (dit staat duidelijk op de verpakking) en dat na een overtreding of aanrijding blijkt.
c) de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
d) de leerling onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Aansprakelijkheid:

ARTIKEL 7

De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Klachten:

ARTIKEL 8

Een leerling welke klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost dient de leerling deze schriftelijk voor te leggen.

Geschillen:

ARTIKEL 9

9.1 De Algemene Voorwaarden liggen/bevinden zich altijd ter inzage in de lesauto.

9.2 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.3 Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan.